Mohlo by Vás zajímat
Kaloba ®
Sinupret ®
Big_loader_ajax

Příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152497/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE
BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY

Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum
(Tymiánový extrakt , extrakt z prvosenkového kořene)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a prvosenka,
potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka, potahované
tablety užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety - je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění
dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let.
Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem
a se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená frekvence kašle, potíže při
vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET
TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na tymián, na prvosenku nebo na
kteroukoli další složku Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety.
- Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje laktózu a glukózu, a proto
nemá být podáván pacientům se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,
s hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.
2/4
Zvláštní opatrnosti při použití Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety je zapotřebí
- když se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a
hnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety mohou těhotné a kojící ženy užívat jen po
poradě s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.
Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Přípravek je vhodný i pro diabetiky.
Přípravek obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.
Přípravek obsahuje laktosu a glukosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety přesně podle pokynů
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle užívají dospělí a děti starší 12 let 3 krát denně 1 tabletu vždy před jídlem. Tablety užívejte celé,
nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a prvosenka, potahovaných tablet než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
3/4
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,
uvedené na krabičce a blistruDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje
- Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
- 1 potahovaná tableta obsahuje:
Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) (6,0 – 10, 0 : 1) 160, 0 mg a Primulae
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt) (6, 0 – 7, 0 : 1) 60, 0 mg
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sirup tekuté glukózy, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty
peprné, povidon, krospovidon, akrylátový polymer, propylenglykol, mastek, dihydrát sodné
soli sacharinu
- Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171)
Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.
Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti
balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
4/4

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152499/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Bronchipret tymián a břečťan sirup

Thymi extractum fluidum, Hederae helicis folii extractum fluidum
(Tekutý tymiánový extrakt, tekutý extrakt z břečťanového listu)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls14861/2007
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a břečťan
sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest
pro dospělé a dětí od 1 roku.
Je indikován na zlepšení příznaků při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a
onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená
frekvence kašle, potíže při vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET
TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na břečťan, tymián nebo jiné
hluchavkovité, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku Bronchipret tymián a
břečťan sirup.
Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret tymián a břečťan sirup je zapotřebí
- když potíže přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo
krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře
- lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní
8 ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a
kojících žen, u dětí užívajících vyšší dávky, než je doporučené, a u vysoce rizikových skupin, jako
jsou pacienti s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku. Uvedené
skupiny pacientů by měly Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat pouze po poradě s lékařem.
2/4
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a břečťan sirup by neměl být užíván během těhotenství a kojení, protože pro toto
období nejsou k dispozici potřebné údaje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.
Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a břečťan sirup
Lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní jako 8
ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a kojících
žen, u dětí užívajících vyšší dávky než je doporučené a u vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti
s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku.
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než
začnete přípravek užívat.
Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirup pro dospělého (5,4 ml)
obsahuje průměrně 0,18 chlebových jednotek.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ
Vždy užívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bronchipret tymián a břečťan sirup se podává 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce
odpovídající věku dle následující tabulky.
Dávka v ml (3 x denně) Celková denní dávka
Děti od 1 do 5 let 3,2 ml 9,6 ml
Děti od 6 do 11 let 4,3 ml 12,9 m
Mladiství od 12 let a
dospělí
5,4 ml 16,2 ml
Neředěný Bronchipret tymián a břečťan sirup můžete zapít tekutinou, nejlépe vodou.
Před použitím dobře protřepejte.
Doba léčby závisí na závažnosti onemocnění (viz odd. 2. „Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret
tymián a břečťan sirup je zapotřebí“ a odd. 4. „Možné nežádoucí účinky“).
Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirup, než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup
3/4
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak
Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v sekci 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a břečťan sirup nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté (1/10)
Časté (1/100 až <1/10)
Méně časté (1/1000 až <1/100)
Vzácné (1/10000 až < 1/1000)
Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Ve vzácných případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka. Dále
například dušnost, kopřivka, otok obličeje a úst a /nebo hltanu.
Ojediněle se mohou vyskytnout trávicí obtíže jako křeče, nevolnost a zvracení.
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan
sirup znovu podáván.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v
původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.
Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 88,5 ml) Bronchipret tymián a břečťan sirup jsou:
Thymi extractum fluidum (1 : 2 – 2.5) (tekutý extrakt z tymiánu) 15.0 g
(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : vody
(1:20:70:109))
Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z listů břečťanu) 1.5 g
(extrahováno ethanolem 70% [V/V])

Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium – sorbát, roztok
maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10%, glycerol 85% (součást Thymi
extractum fluidum).
Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti.
Je balen v lahvích o obsahu 50 ml a 100 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.2011
4/4